بودن و شدن در تبعيد – از فرودها و فرازها

در نوامبر گذشته ، به عنوان نويسنده و جامعه شناس، نشان فرانسوی " مراتب ملی شايستگی"   در حيطه پژوهش و آموزش دريافت کردم. اين نوشته که فشرده احساسات و فکرهائی است که شنيدن اين خبر درمن برانگيخت در سايت "پارلمان زنان نويسنده فرانسوی زبان"چاپ شد و برگردان فارسی آن را در زير می خوانيد. ___ آشفته حال به اسکناس دويست…

ادامه مطلببودن و شدن در تبعيد – از فرودها و فرازها
Read more about the article Bonne année
Photo : Roger Le Fers

Bonne année

31 دسامبر 2021. نه صبح خورشيد به مهمانی خيابان‌های پاريس آمده. از آن بامدادانی است که به هشياری صلا می‌دهد؛ در چنين صبح‌هایی زمين و زمان وهمگان بيدارترند. حتی مخموران خيابانی، اين اهالی خاص خيابان‌ها که آداب و ترتيبی در ميخواری ندارند، کمتر مست وبی خود می نمايند. بعضی بی خانمان‌ها اما که مدام گوش بزنگ اند به تن و…

ادامه مطلبBonne année